Hvordan bliver jeg medlem?

Medlemskab af Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Ønsker du at blive medlem af Kjellerup og Omegns Valgmenighed, kan du henvende dig til vores præst eller vores formand. Herefter vil vores præst invitere dig (eller jer, hvis I er flere) til en samtale, hvor I får lidt at vide om, hvad en grundtvigsk valgmenighed er, og du får udleveret en indmeldes blanket.

Hvad koster det?

Når du har meldt dig ind i Kjellerup og Omegns Valgmenighed, skal du ikke foretage dig mere. Bestyrelsen i  Kjellerup og Omegns Valgmenighed drager omsorg for, at den menighed du eventuelt er medlem af, bliver underrette om dit skifte til  Kjellerup og Omegns Valgmenighed.

I stedet for at betalt kirkeskat til sognekirken betaler du til Kjellerup og Omegns Valgmenighed.

Som medlem af Kjellerup og Omegns Valgmenighed skal du betale et ikke-fradragsberettiget medlemskontingent på 100,00 kr. Medlemskab er gratis for unge under 18 år.

Derudover forventes det, at vores medlemmer over 25 år indgår en forpligtelseserklæring om løbende betaling af bidrag til valgmenigheden. Bidraget for medlemmer bosiddende i Silkeborg Kommune samt tilstødende kommuner udgør 2% af medlemmets skattepligtige indkomst fra sidste år. For medlemmer bosiddende udenfor Silkeborg Kommune samt tilstødende kommuner, udgør kirkeskatteprocenten i den pågældende kommune bidragets størrelse. Bidraget opkræves i 2 rater i henholdsvis April og Oktober.

Til brug for beregning af bidraget, skal du give forretningsføreren tilladelse til at se din skattepligtige indkomst, i din skattemappe. Tilladelsen skal gives digitalt på Skats hjemmeside. I denne vejledning https://www.kjellerupvalgmenighed.dk/kontingent-og-autorisation/ kan du læse, hvordan det skal gøres. Betaling efter en gyldig forpligtelseserklæring er fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens § 12, stk. 3, og menighedens forretningsfører sørger for indberetning til Skat.

Det er også muligt – både for vores medlemmer og for andre – at give fradragsberettigede gaver til menigheden efter reglerne i Ligningslovens § 8A. Også ved modtagelse af sådanne gaver sørger menighedens forretningsfører for indberetning til Skat.

Er du døbt eller konfirmeret i Kjellerup og Omegns Valgmenighed, er du automatisk medlem, medmindre du ikke har meldt dig ud efterfølgende. Ønsker du igen at blive medlem, henvender du dig til ovennævnte personer.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt, og kan foretages til det førstkommende kvartals begyndelse. Henvendelse skal ske til ovennævnte personer.

Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager bidrag og gaver fra medlemmerne udover betaling af medlemskontingent.

Indmeldelsesblanket
Scroll to Top