Referat af Generalforsamling 2021

Generalforsamling den 9. juni 2021 i Kjellerup og Omegns valgmenighed

 1. Valg af dirigent

Svend Aage Thomsen blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden Klaus Drivsholm aflagde beretning over året 2020/2021.

Statsministeren corona-lukkede Danmark samme aften, som vi holdt sidste års generalforsamling her i valgmenigheden. Corona har derfor præget alt i valgmenigheden i det mellemliggende år. Vi har dog haft nogle arrangementer: Om H.C. Ørsted og 200 året for elektromagnetismens opdagelse ved gymnasielærer Ida Matras. ” Højskolesangbogen i går, i dag og i morgen” ved Jesper Kragh musik- og religionshistoriker. Koncert i Hørup kirke ved Søren Bormann og fæller. Sommersolhvervssøndag med samvær, mad og drikke og tale af Kristoffer Garne om Steinbecks ”Vredens druer”.

En rigtig god søndag, hvor vi dagen efter over middag fik Garnes opsigelse, nemlig den 22. juni. Vores organist Søren Bormann havde sagt op i april. Ligeså vores kirkesanger Anne-Martha Ravn. Opsigelserne skyldtes ikke utilfredshed. Garnes kone, Helga havde fået fast stilling i Nr. Nissum, og Søren Bormann havde fået en stilling med større kvote i Odder.

I august valgte bestyrelsen enstemmigt (ud af 7 velkvalificerede ansøgere) Line Louise Peters som vores nye præst. Vi havde en god ordination i Viborg Domkirke med indholdsfyldt samvær med taler i bispegårdens Landemodesal. Men grundet coronaen var indsættelsesgudstjenesten i Hørup kirke uden sammenkomst i salen bagefter.

Fra d. 24. dec.2020 og til 17. jan. 2021 var alle gudstj. aflyst på grund af coronaen. Fra d. 17. jan. og til d. 13. maj måtte der afholdes ½ times gudstj. uden sang fra menigheden, kun fra kirkesanger og præst. Fra d. 13. maj måtte der igen afholdes 1 times gudstj. med sang fra menigheden og nadver på coronavenlig måde.

Det har været en speciel start for dig Line Peters – især omkring jul, hvor alle gudstj. m.m. blev aflyst. Tak for din indsats indtil nu. Den er vi godt tilfreds med.

Lene Henriksen er blevet vores organist. Lene er jo et kendt ansigt hos os. Hun er ikke blevet dårligere som organist – tværtimod. Som kirkesanger har vi ansat den velsyngende Signe Hostrup.

Der skal lyde en stor tak til Kirsten Høg og Karen Marie Ravn for deres hjælp i mellem- perioden mellem Kristoffer Garne og Line L. Peters.

Gudstjeneste

Jeg har tit tænkt på, hvad forskellen er på gudst. I Kjellerup valgm. og gudstj. i sognemenigheden. Jeg så forleden omtalt 4 kvaliteter, der kan tillægges en gudstjeneste:

1 Æstetisk kvalitet

2 Den religiøse erfaring

3 Stemningen

4 Deltagelse

Gudstjenesten er både i valgm. og sognemenigh. som en forestilling, der handler om evangeliet. Fællesskab, god musik, gode salmer, enkel liturgi og prædiken, der gør, at man ikke er den samme, når man går fra kirke…… kan være det samme, når man sammenholder valgmenighedens og sognemenighedens gudstjeneste. Men tonen – stemningen – er anderledes i valgmenigheden.

Vedrørende pastoralseminarieuddannelsen, som vores præst deltager i til efteråret, kan der læses om i kirkebladet.

Kommunikationen internt til foreningens medlemmer er til drøftelse.

Meddelelsesmuligheder:

  • Kirkeblad 3 gange årligt
  • Hjemmeside
  • Annoncer i Kjellerup Tidende
  • E -mails
  • Facebook
  • Sms`er

Ovenstående blev drøftet uden endelig konklusion. Dog var man indstillet på at få meddelelser via E- mail og på sædvanlig vis.

Præst og formand har lige været til et møde i Herning Valgmenighed sammen med de øvrige grundtvigske valgmenigheder i det Midt – og Vestjyske, nemlig:

Lemvig, Bøvling, Holstebro, Aulum-Vinding-Vind, Gjellerup og Herning valgmenigheder, plus os fra Kjellerup Valgmenighed. På mødet blev det aftalt at forbedre samarbejdet med hensyn til præsternes afløsning af hinanden i forbindelse med ferie osv. Der vil komme et udspil fra præsterne, som vi i bestyrelserne vil se på. Vi er afgjort interesserede i et sådan samarbejde.

Den 25. maj 2021 er der en kronik i Kristelig Dagblad af Lone Kølle Martinsen:

”Har vi glemt de kvindelige grundtvigianere ??Lone Kølle arbejder på Århus universitet og har bl.a. skrevet phd. om Grundtvig. Hun kendte godt til præst Niels Kirketerp i Bagenkop på Sydlangeland, der har arbejdet i Nordjylland, hvor han har været med til at udgive erindringer af den kvindelige lærer og ildsjæl i grundtvigsk kultur – og åndsliv : Louise Skrikes erindringer.Men hvis kronik – skriveren Lone ikke havde kendt til Niels Kirketerp, der sendte hende erindringerne, så ville hun aldrig have fået øje på Louise Skrike.

Louise Skrike var en del af kredsen omkring  Grundtvig. Hun havde meninger, handlemod og vilje. Hun bliver højskolelærer og vil leve på landet: ”Jeg ville være, hvor fremtiden groede.” Hun er et eksempel på kirkehistorikeren Pontoppidan Thyssens argumenter for at: ” Grundtvigianismen ikke er en samlet enhed, men bestod snarere af en række ildsjæle

Aktivister.”

Til slut. Tak for indsatsen til alle medarbejdere. Tak til frivillige hjælpere med uddeling af kirkeblade, korrekturlæsning, have og tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde. (Klaus Drivsholm)

Formandens beretning godkendes.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Arne Christensen fremlagde årsregnskabet for 2020.

Indtægter for 2020: 913,604 kr.

Udgifter for 2020  :  734,181 kr.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Arne Christensen fremlagde budgettet for 2021

Forventet indtægt i 2021 : 835,000,00 kr.

Forventet udgifter i 2021 : 810,292,00 kr.

Budgettet blev godkendt.

Både det reviderede regnskab og budgettet var blevet godkendt af revisionen.

5. Indkomne forslag

Ingen.

Pensionskassen af 1950 blev nævnt. Indbetalingen til pensionskassen bliver nok ændret på den måde, at bl.a. valgmenighedernes præster skal have en anden pensionsform, som vil gøre det noget dyrere for valgmenighederne, fordi der skal indbetales noget mere.

Det vil først berøre os, når vi engang skal have en anden præst.

6. Fastlæggelse af kontingent

Uændret kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg fra bestyrelsen er: Mette Møller Nielsen

Birthe Nørgaard Jacobsen

Lars Mølgaard

På valg som suppleant er: Lena Mortensen

Mette M. Nielsen og Birthe N. Jacobsen modtager genvalg

Lena Mortensen fortsætter som bestyrelsesmedlem

Lars Mølgaard fortsætter som 1. suppleant

Hanne M. Jensen nyvælges som 2. suppleant.

8. Valg af godkendt revisionsfirma

Vi fortsætter med revisionsfirmaet: Rhode

 9. Præstens beretning

Af valgmenighedspræst Line Peters. Årsberetning for 2020 – med lidt udblik til fremtiden.

Sommeren er over os, og Danmark åbner mere og mere op, og jeg er glad for, at det er lykkedes os at få afholdt generalforsamlingen.

Jeg får lyst til at starte årets præsteberetning med et citat fra en af mine yndlingssange i Højskolesangbogen: ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande/ rusker dem op til vågen flugt”, for jeg skal da lige love for, at 2020 blev er år, hvor vi blev ”rusket op”. Og det i en grad som de fleste af os måske godt kunne have været foruden.

Her i valgmenigheden har to større ting præget 2020. Dels har I haft et præsteskifte og har nu fået mig som Jeres nye præst, og dels har året 2020 også her i valgmenigheden stået i corona-pandemiens tegn.

Dette mærkede jeg allerede i begyndelsen af november i forbindelse med min indsættelse, hvor pandemien dels satte sine begrænsninger for deltagerantallet til indsættelsesgudstjenesten, og dels var det heller ikke muligt at fejre indsættelsen efterfølgende i salen. Jeg kunne dog alligevel glæde mig over en rigtig god opbakning fra bestyrelse, menigheden, præstekollegaer og øvrige kollegaer samt min familie til indsættelsen. Nogen af Jer havde jeg også været så heldig at møde allerede tilbage i august i forbindelse med præsentationsgudstjenesten og det efterfølgende samvær på Kirkebakken.

Desuden vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke for det flotte fremmøde i Domkirken i forbindelse med min ordination den 25. oktober. Jeg var utrolig glad for og taknemlig over, at så mange tog turen til Viborg den søndag – så mange tak også for det.

I november og december kunne vi stort set afvikle gudstjenester på normal vis. Den virkelige” overraskelse”(vist for alle) opstod imidlertid i 11. time inden jul. Jeg sad og forberedte min første jul som præst. På forhånd var vi klar over, at vi ikke kunne være ret mange til gudstjeneste, at vi var nødt til at have tilmelding, og vi var også forberedt på, at en del valgte årets julegudstjeneste fra ( vi havde planlagt én i Hørup og én i Vinderslev) pga. smitterisiko. Det endte så alt sammen med, at vi sent den 23. december helt måtte aflyse julens gudstjenester og således også måtte aflyse vores planlagte nytårsgudstjeneste den 31. dec.. Personligt var jeg meget utilfreds med forløbet fra Kirkeministeriets side. Det var vi vist rigtig mange i Folkekirken , der var! – og derudover var jeg utrolig ked af, at jeg ikke fik lejlighed til at ønske Jer en glædelig jul og et godt nytår. I dagene op til jul skete der dog det, at flere af Jer medlemmer var forbi hos mig her på Kirkebakken med en julehilsen eller en blomst. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Jer mange tak for dette!

Det betød så meget at få sådan en opbakning som ny præst.

2021 startede ud på en meget underlig måde. Helt i begyndelsen af januar var kirkerne fortsat nedlukkede for gudstjenester, men heldigvis kunne vi allerede ca. midtvejs i januar åbne op for dette igen. Dog i en kort form (30 min.), med væsentlige adgangsbegrænsninger og fremfor alt ingen sang. Disse restriktioner har vi været underlagt et godt stykke her ind i foråret, og det har selvfølgelig givet nogle udfordringer. Ikke mindst i forbindelse med begravelser og bisættelser, hvor både adgangsbegrænsning og ingen sang har haft en stor betydning. Og til vores søndagsgudstjenester har vi i den grad også manglet og savnet fællessangen.

Jeg har været utrolig glad for at se, hvor flot et fremmøde, der har været til gudstjenesterne igennem hele 2021. Det har været utrolig dejligt at se, at menigheden – trods smitterisiko – har haft ønsket om og behovet for at søge til kirke, og faktisk synes jeg, at vi har haft nogle gode gudstjenester sammen. Der har i gennemsnit været omkring 20 kirkegængere til hver gudstjeneste og af en valgmenighed af vores størrelse, må det siges at være rigtig flot. Så også tak for Jeres opbakning der! Jeg må tilstå, at jeg selv egentlig kom til, som månederne gik, også at holde af de korte gudstjenester. Jeg synes bestemt ikke de kan erstatte en normal højmesse, men på sigt kunne vi jo godt overveje om denne korte gudstjenesteform skulle være en, vi skulle arbejde på fortsat at have i ny og næ. For nogle kan det være rart, at der indimellem er mulighed for at tage til en lidt kortere gudstjeneste.

Nu er vi så tilbage ved restriktionerne, der gjaldt før jul, og det betyder at vi igen kan synge sammen og også afvikle en fuld højmesse. Derudover har vi genoptaget traditionen med kirkekaffe efter gudstjenesten, som vi nu har haft et par gange. Vi regner bestemt med, at det er et element, vi vil holde fast i. Personligt synes jeg, det er en rigtig god måde at afslutte søndagens gudstjeneste på og vurderet ud fra, hvor lystigt snakken går i våbenhuset og ude på kirkegården, tror jeg, at mange af Jer har det på samme måde. Det er ikke mindst i sådan en situation, at vi også mærker, at vi er en lille menighed, hvor mange kender hinanden godt osv., og kaffen efter gudstjenesten er med til at binde os sammen i det fællesskab valgmenigheden udgør.

I forhold til vores arrangementer her i salen har pandemien jo i den grad haft påvirkning herpå. Faktisk er i aften jo det første arrangement overhovedet, vi afvikler, efter at jeg er blevet ansat. Den manglende mulighed for at mødes her i salen, har jeg i den grad også kunnet mærke som ny præst. I det hele taget må jeg jo indrømme, at det har været både svært, hårdt og vanskeligt at begynde som ny præst under de forhold, corona har budt os.

Jeg har haft væsentlig forringet mulighed for at lære Jer at kende – og I mig, og det har man i den grad brug for, når man skal falde til som ny præst.

At blive præst har været – og er – en stor omvæltning for mig, og selv om jeg nu snart har været i embedet i små 8 måneder, så er jeg stadig grøn og har endnu meget at lære. Og her til sidst i min beretning vil jeg gerne benytte min taletid til også lige at give Jer lidt indblik i, hvilke tanker og ideer jeg har fået i løbet af den tid, jeg har været her.

Jeg har allerede haft 2 dåb , og det gav anledning til overvejelser fra min side om, hvilken børnebibel, vi fra valgmenighedens side skulle vælge. Efter grundig overvejelse faldt mit valg på Ida Jessens ”bibelhistorier” fra 2016. Vis den og fortæl, hvorfor jeg har valgt den. Derudover er jeg stødt på et virkelig fint hæfte ” At stå fadder”, som jeg tænker fremadrettet at give til fadderne. Dette fordi uvidenheden om kristendommen er enorm stor, og der har været et enormt traditionstab i forhold til viden om dåb – og herunder også fadderrollens betydning. Tendensen går i øvrigt imod, at dåb rykker mere og mere ud af højmessen og holdes særskilt i dåbsgudstjenester. Det har været en tendens, der har været på vej i et stykke tid, og coronatiden har kun forstærket denne tendens, da dåb pga. restriktionerne omkring de korte gudstjenester og stærkt begrænset  deltagerantal var nødt til at foregå udenfor højmessen.

Konfirmander – 2 stk. – har godt kunnet mødes med dem under coronaen , men vores tur til København blev desværre aflyst i januar. De bliver konfirmeret næste lørdag, den 19. juni i Vinderslev kirke. Nævner lige at vi har nogle små konfirmandhold i disse år, og at de også møder noget andet end i sognemenigheden: De muligheder små hold giver –  dels i det daglige – dels i forbindelse med udflugter

Lidt om fremtiden

I en anden boldgade har jeg i nogen tid nu gået og tænkt på, at jeg utrolig godt kunne tænke mig, at starte en type arrangementer op, hvor vi mødes en række formiddage – måske én gang om måneden i salen, og hvor der så vil være lidt højskolesang. Jeg vil bidrage med en fortælling eller lignende, og fremfor alt kan vi få en god snak over en kop kaffe. Jeg tror, at et sådan arrangement kunne være rigtig godt for det sammenhold og fællesskab, vi igen trænger til at få etableret her i valgmenigheden, og samtidig ville det være en rigtig god anledning for mig som præst til at lære Jer bedre at kende.

Jeg går også med nogle ideer til f.eks. til foråret at lancere nogle udendørs gåture her i området, f.eks. også på formiddage. Jeg har tidligere som litteraturformidler på biblioteket udviklet et koncept, jeg har kaldt gå-en-bog. Et arrangement, hvor man mødes og går en på forhånd fastlagt lille tur (2-3 km),:Undervejs er der så nogle stop, hvor jeg har medbragt en roman eller et forfatterskab, som man så bliver introduceret til i løbet af gåturen.

Til efteråret tager jeg, som mange vil vide fra kirkebladet, afsted på Pastoralseminariet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen mange tak for opbakningen til, at jeg kan gennemføre Pastoralseminariet, og vil gerne takke forhenværende valgmenighedspræst Kirsten Høg, der har lovet at vikariere, såvel ved gudstjenester som øvrige kirkelige handlinger, unde min orlov.

Statistik for året 2020:

6 døde

10 indmeldte

8 udmeldte

2 børn blev døbt og indmeldt, den ene var dog Kristoffer Garnes søn, som jo af gode grunde er udmeldt igen.

10. Eventuelt

Der skal igen skrives i Lokalbladet om, hvad der foregår i valgmenigheden.

Vi var 28 deltagere i generalforsamlingen, som sluttede med at Line Peters læste”: Klods Hans” på mesterlig vis.

Valgmenigheden var vært for traktementet denne aften.

Scroll to Top